Jätevedestä puhdistettu vesi ja kiintoaineet sisältävä flokki


Erotteluprosessi on välitön, joten ei tarvita suuria altaita riittävän viiveajan saavuttamiseksi. Puhdistustulos nähdään välittömästi ja prosessin säätö on siten yksinkertaisempaa. Tämän lisäksi laitteiston tilantarve on pieni.

Toisaalta prosessin nopeudesta seuraa myös mahdollisuus hyödyntää puhdistettavan veden sisältämä lämpö ilman lämmönvaihtimia. Prosessivesi saadaan puhdistettua suoraan uudelleen käytettäväksi sen sijaan, että uloslaskettavalla vedellä lämmitettäisiin sisään tulevaa puhdasta vettä lämmönvaihtimien avulla. Tämä vähentää energian tarpeen lisäksi vedenkulutusta.

Puhdistustulos on laaja-alainen. Puhdistusprosessissa saadaan eroteltua vedestä liuennut öljy, raskasmetallit, kiintoaineet ja fosfori lähes kokonaan. 

Reaktorikennossa puhdistettavaan veteen irrotetaan sähkön avulla kuluvasta elektrodista metalli-ioneja, jotka muodostavat veden OH-ryhmien kanssa molekyylitasolla toimivan sihdin. Vedessä olevat epäpuhtaudet kiinnittyvät tähän metallihydroksidiverkostoon, joka nousee ylös syntyvän vetykaasun avulla ja poistuu erotustornin yläosasta, kun puhdistettu vesi poistuu alaosasta.

Puhdistettava vesi tulee säätää sopivaksi ennen johtamista reaktorikennoon ja tällöin päästään usein parempaan tulokseen myös teknologiallemme hankalempien aineiden erottelussa. Joidenkin aineiden poistamiseksi tarvitaan erillinen apuprosessi, joiden yhdistäminen teknologiaamme tuo edelleen uusia mahdollisuuksia prosessivesien puhdistamiseen nykyistä tehokkaammin. Teemme mielellään yhteistyötä muiden laitekehittäjien kanssa näiden uusien yhdistelmien kehittämiseksi.


Reaktorikennossa puhdistettavaan veteen irrotetaan sähkön avulla kuluvasta elektrodista metalli-ioneja, jotka muodostavat veden OH-ryhmien kanssa molekyylitasolla toimivan sihdin. Vedessä olevat epäpuhtaudet kiinnittyvät tähän metallihydroksidiverkostoon ja eroteltu flokki jatkaa kuivumistaan itsestään, ilman lämpöenergiaa tai puristusta, ilmassa olevan hapen vaikutuksesta. Prosessissa ei synny lietettä, jonka hävittäminen on usein hankalaa korkean vesipitoisuuden vuoksi. Flokki voidaan polttaa, kierrättää tai käyttää ravinteena riippuen siitä, mitä aineita puhdistettava vesi sisältää.

Floconin toimitiloissa Otaniemessä voidaan tehdä eri vesien puhdistuskokeita tai voimme myös toteuttaa koeajoja siirrettävillä laitteistoilla asiakkaiden luona. Jokainen vesi on erilainen ja testaaminen on tärkeää ennen jatkuvatoimisen laitteiston toimittamista ja käyttöönottoa. Näin varmistumme, että saavutettava veden puhdistustulos on asiakkaan toiveiden mukainen ja kapasiteetti riittävä koko vesimäärän puhdistamiseen.